FROZEN- KARLAR ÜLKESİ
Veli- Öğrenci- Okul Sözleşmesi

BEYKENT OKULLARI

2016 - 2017

VELİ – ÖĞRENCİ - OKUL SÖZLEŞMESİ

 

ÖĞRENCİYE ÖZGÜ HAKLAR

·        Özgün eserlerini kamuya sergileme (konser, sergi, seminer vb)

·   Okulun sosyal, kültürel ve sportif olanaklarından (Kütüphane, spor salonu, yüzme havuzu) okul tarafından belirlenen uygun zamanlarda yararlanma

·        Eksiklerini tamamlamak için etütlere katılma

·        Okul yönetimince belirlenen kriterlere uygun olduğu takdirde eğitim başarı bursu alma

·        Belirlenen ücret karşılığında okul öğrenci servislerinden yararlanma

·        Seçim sonucuna göre öğrenci meclisinde ve öğrenci kurulunda görev alma

·        Proje çalışmalarını ilgili öğretmeninin rehberliğinde sürdürme

 

ÖĞRENCİYE ÖZGÜ SORUMLULUKLAR

·        Okul yönetimince belirlenen komisyon ve kurullarda görev almak

·        Okul binası ve diğer kullanım alanları temiz tutmak

·        Okul içerisinde ve okul dışında davranışlarına ve kullandığı kelimelere özen göstermek

·        Eğitim araç ve gereçlerini amacına uygun olarak kullanmak

·        Okul panolarına, sıra ve duvarlara yazı yazmamak

·        Okul ders zaman çizelgesine uymak

·        Ders içi ve ders dişi bana verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmek

·        Dersin gerektirdiği ders materyallerini zamanında yanında bulundurmak

·        Okulca belirlenen toplum hizmeti çalışmalarında aktif olarak görev almak

·        Okul yönetimince belirlenen kıyafetler dışında kıyafetle okula gelmemek

·        Okulumda ve yaşadığım çevrede enerji, su be kağıt tasarrufuna önem vermek

·        Okul bahçesinde yer alan bitkilerin korunmasına özen göstermek

·        Okul hakkındaki bilgileri zamanında ve doğru biçimde velisine yansıtmak

 

OKULA ÖZGÜ HAKLAR

.     Destekleyici, güvenli ve etkili bir ortamda çalışma

·        Okul toplumundan, çevreden saygı ve destek görme

·        Okulda alınan tüm kararlara ve okul kurallarına uyulmasını isteme

·        Planlanmış eğitim etkinliklerinin yer, zaman ve içeriğini en az bir hafta önceden haber vererek değiştirme

·    Öğrenci ve velilerden eğitim ve öğretimle ilgili olarak çıkarlan kanun, yönetmelik yönerge ve genelgelere uyulmasını isteme

·    Öğrencilere uygun görülen eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme programlarına katılma (İlköğretimde CITO, OKULISTIK vb.)  Ayrıca; ücretli programların bedelleri velisi tarafından ödenir.

·        Öğrencilerin fizyolojik ya da psikolojik problemlerinden haberdar edilme

·        Öğrenciler ile ilgili okulda düzenlenen her türlü eğitim etkinliklerine velilerinin katılımını bekleme

·        Öğrenciler için yapılan önerilerin veli tarafından zamanında yerine getirilmesini bekleme

·       Verilen anketlerin, formların zamanında ve doğru olarak doldurulmasını ve teslim edilmesini bekleme

·   Öğrenciler tarafından okul eşyalarına zarar verildiğinde çıkacak maddi zararlar veli sorumluluğunda olduğundan, zararın karşılanmasını isteme

 

      OKULA ÖZGÜ SORUMLULUKLAR

·        Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek materyal, ekipman ve teknolojik Donanımı sağlamak

·        Okulda olumlu bir kültür yaratmak

·        Öğrenci, veli ve çalışanlar arasında, hiçbir nedenden dolayı, ayrım yapmamak

·        Eğitim ve öğretim sürecini okulun duvarlarıyla sınırlamamak

·        Öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının kendilerini ve fikirlerini ifade edebilecekleri olanaklar yaratmak

·        Okulun güvenilir ve temiz olmasını sağlamak

·        Okulun ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişmek

·        Okulda etkili öğrenmeyi destekleyecek bir ortam yaratmak

·        Okulun işleyişine ait kararların ve kuralların uygulanmasını takip etmek

·        Okul - toplum ilişkisini geliştirmek

·        Öğretmen, öğrenci ve veli görüşmelerini düzenlemek ve ilgilileri zamanında bilgilendirmek

·        Okul çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim seminerleri düzenlemek

     ·        Bilimsel süreli yayınları okul kütüphanesinde kullanıma sunmak

·        Öğrenciler için toplum hizmeti çalışmalarını planlamak ve yürütmek

·        Öğrenci ve öğretmenlerin olanaklar ölçüsünde internet aracılığıyla bilgiye ulaşmalarını sağlamak

·        Okul kütüphanesini öğrencilerin yararlanabileceği şekilde düzenlemek ve kütüphane kaynaklarını zenginleştirmek

·        Öğrenci ve velilerle eğitim - öğretim, yönetim ve kurullarla ilgili sağlıklı bilgilendirme ve iletişim sistemi kurmak

·        Öğrencilere sağlanan yeni hakları en etkin bir şekilde duyurmak ve kullanmalarını sağlamak

·       Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre mezuniyet sonrası için yönlendirme ile ilgili gerekli rehberliği yapmak

·        Her türlü eğitim materyalini kullanılır ve kolay ulaşılabilir bir durumda bulundurmak

·        Eğitimde değişimin okulda yaşatılması konusunda tüm paydaşlarla işbirliği içinde bulunmak

·    Öğrenci, veli ve çalışanlara  değer verildiği, önerilerin değerlendirildiği, demokrasi bilincinin yaratıldığı ve yaşandığı kültürel değerlere önem verildiği bir eğitim ortamı yaratmak

·        Okulda yapılan her türlü etkinliğin web sitesinde yayınlanmasını sağlamak

·        Öğrencilerin psikolojik açıdan desteklenmelerini sağlamak

·        Dikey ve yatay olarak tüm sınıflar düzeyinde tutarlılık gösteren bir program çerçevesinde yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek

·        Öğrencilere çevre bilinci kazandırmak ve sosyal sorumluluk alabilecekleri projeler geliştirmek

·       Öğrencilerin toplumsal kurallara ve insan haklarına saygılı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak

·        Okulda Türkçe’nin etkin ve doğru kullanımını sağlamak

·        Öğrencilerin ikinci yabancı dili iletişim kurabilecekleri düzeyde kullanmalarını sağlamak

·        Mezunlar ile okul arasındaki bağın sürekliliğini sağlama

·        Öğrenciler için eğitici seminerler düzenlemek

·        Velilerin de katılabilecekleri ve katkıda bulunabilecekleri eğitim programlarını hazırlamak

·        Veli- öğrenci ve öğretmen memnuniyetini sağlamak

·      Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri sosyal, kültürel ve sportif alanlar yaratmak ve kullanıma sunmak

·        İçinde bulunduğu topluma iyi bir model olmak

·        Eğitim ve öğretim sürecini okulun duvarlarıyla sınırlamamak

·       Eğitim alanındaki değişiklikleri öğrencilere tanıtmak ve yeni durumlara uyumlarını sağlamaya yönelik etkinlikler düzenlemek

·        Öğrencilerin aileleri, arkadaşları ve öğretmenleriyle sağlıklı iletişim kurmaları için gerekli etkinlikleri düzenlemek

·        Öğrencilerin sağlıklı rehberlik yardımı almaları için uygun ortam ve gerekli donanımı sağlamak

 

VELİYE ÖZGÜ HAKLAR

·        Öğrencinin eğitimiyle ilgili tüm konularda bilgilendirilme

·        Adil ve saygılı davranışlarla karşılanma

·        Öğrenciye okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve fırsatlar sunulacağını bilme

·        Düzenli aralıklarla okulun işleyişi hakkında bilgilendirilme

·        Okul yönetimine katılma

·        Öğrencinin okuldaki eğitim süreciyle ilgili olarak düzenli aralıklarla bilgilendirilme

·        Okulun veli seminerlerinden yararlanma ( Ana – baba okulu, çocuk gelişimi vb.)

·       Okulun fiziki durumunun uygun olması, eğitim ve öğretim sürecinin aksatılmaması ve belirlenecek sorumlulukların üstlenilmesi koşulu ile;

l. Okulun laboratuvarlarından yararlanma

II. Yetişkinler için açılacak kurslardan yararlanma

III. Okulun spor tesislerinden yararlanma

 

VELİYE ÖZGÜ SORUMLULUKLAR

·    Velisi bulunduğu öğrencinin her gün okula zamanında, öğrenmeye hazır, okulun kılık kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gitmesine yardımcı olmak

·        Okulun öğrenciler için düzenleyeceği ders dışı etkinliklere katılmak

·        Okulun duyuru ve yayınlarını takip etmek

·        Bilgi edinmek ve toplamak amacıyla gönderilen her tür anket ve formu doldurup zamanında geri göndermek

·        Okul Gelişim Yönetim (OGYE) Okul Aile Birliği seçimlerine ve toplantılarına katılmak

·        İhtiyaç duyduğunda öğrencisinin ödevlerine katkı sağlamak, gerekli açıklamalar yapmak ancak kendi yapması gereken ödevleri asla yapmamak

·       Okumaya daha fazla zaman ayırması için öğrencisinin televizyon seyretme ve oyun oynama saatlerini düzenlemesine yardımcı olmak

·        Evde, o gün okulda yaptıklarını paylaşarak günün değerlendirmesini çocuğuyla birlikte yapmak

·        Çocuğunun uyku ve dinlenme saatlerine dikkat etmek

·        Okulun düzenleyeceği aile eğitim seminerlerine katılmak

·        Çocuğuna yaşına uygun sorumluluklar vermek (Örneğin odasını toplama, ev işlerine yardım etme)

·        Çocuğunun disiplin kurallarına uyması için gerekli önlemleri almak

·        Çocuğunun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında okulu zamanında bilgilendirmek

·        Sınıf ve veli toplantılarına aksatmadan katılmaya özen göstermek

·        Okul yönetimi tarafından belirlenecek olan kulüplerin ücretlerini karşılamak

·   Okul yönetiminin ve PDR servisinin okul  - aile ilişkilerini geliştirmek ve öğrenci gelişimini desteklemek amacıyla (gerektiğinde) yapılacak olan ziyaretleri kabul etmek

·        Çocuğunun toplum hizmeti çalışmalarına katılımını desteklemek

·        Çocuğunun okula gelemeyeceği durumlarda okul yönetimini ve okul servisini bilgilendirmek

·        Çocuğuma gelişimine uygun sorumluluklar vermek

·        Okul ile ilgili olumlu duygu ve düşüncelerini yaşadığı çevre ile paylaşmak

·        Çocuğunun okulu ile ilgili düşüncelerini etkileyecek olumsuz söz ve eylemlerde bulunmamak

·        Çocuğunun okula her gün kahvaltısını yapmış ve uykusunu almış bir şekilde gelmesini sağlamak

·        Çocuğunun düzenli okuma alışkanlığı kazanabilmesi için boş zamanlarını planlamasına yardımcı olmak

·        Çocuğunun verimli ders çalışabilmesi için gerekli ortamı sağlamak

·        Çocuğunun internette kullanımında gerekli hassasiyeti göstermek

·        Çocuğunun ruhsal ve fiziksel gelişimine zarar verecek zararlı alışkanlıklardan uzak durması için çalışmak

·        Çocuğunun kişisel gelişimini destekleyecek sosyal aktivitelere katılımını desteklemek

·        Okulun düzenleyeceği her türlü etkinliğe katılım sağlamak veya destek vermek

·        Veli olarak adres ve telefon değişikliklerini zamanında okula bildirmek

·        Okul yönetimi, rehber öğretmen ve sınıf öğretmeni ile sürekli işbirliği içerisinde olmak

·        Okulun WEB sitesinde yayınlanan bilgileri düzenli olarak kontrol etmek

 

"VELİ, ÖĞRENCİ, OKUL SÖZLEŞMESİ" EL KİTABINI okudum.

Kitapçığın bir mukavele niteliği taşıdığını ve kurallara uyacağını belgelendiririm.

 

Velinin,                                             Öğrencinin                                               Okul Müdürü

Adı Soyadı:                                      Adı Soyadı:                                              İmzası:

İmzası:                                             Sınıfı:

                                                        İmzası:

 
Bu sayfa en son 2016-11-17 16:48:38 tarihinde güncellenmiştir.
anaokulu
ilkokul
ortaokul
lise
önlisans
lisans
yüksek lisans
doktora
iş hayatı