FROZEN- KARLAR ÜLKESİ
Dahil Olma Politikası

OKUL ÖZEL EĞİTİM POLİTİKASI

MİSYON

Beykent Okulları öğrencilerinin bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek üzere hazırladığı eğitim öğretim programlarında farklı ihtiyaçlarını dikkate alarak tüm öğrencilerinin erişimine açık adil bir eğitim öğretim programı sunmayı hedeflemektedir.

KAYNAŞTIRMA

Özel gereksinimli bireylerin, normal akranları ile birlikte, aynı eğitim kurumlarında eğitilmesine yardımcı fiziksel mekân ve psikolojik destek sağlanmasıdır.

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN AMAÇLARI

a) Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini

b) Toplum içinde bağımsız yaşamaları ve kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerine yönelik temel yaşam becerilerini geliştirmelerini,

c) Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını

d) Özel gereksinimi olan bireyin performans gelişimini olası en üst seviyeye çıkarmasını, sağlamayı amaçlar.

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ İLKELERİ

 • Özel eğitim gerektiren her birey akranları ile birlikte aynı kurumda eğitim görme hakkına sahiptir.

 • Kaynaştırma eğitimi program dâhilinde yürütülür.

 • Karar verme süreci aile-okul-eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi dayanışmasına dayalı olarak gerçekleşir.

FARKLILAŞTIRMA İLKELERİ

Beykent Okulları;

a) Öğrencilerinin ortak hedefleri eşit koşullarda başarabilmeleri  için farklı ihtiyaçlarını dikkate alarak çeşitli öğretim ve öğrenim yaklaşımlarından yararlanmayı esas alan bir eğitim öğretim felsefesini benimsemektedir.  

b) Bütün bireyler kendi kapasiteleri ölçüsünde öğrenebilir ve öğretilebilirler.

c) Eğitim öğretim hizmetleri öğrenci merkezlidir.

d) Eğitim öğretim bireylerin eğitim gereksinimlerine göre planlanır.

KURUMSAL ÖZEL EĞİTİM ÇALIŞMALARI

 1. Merkezi yerleştirme sınavında yüksek başarı elde etmiş öğrenciler.

Eylem: Sınıf içi etkinliklerde, ödevlerde etüt çalışmalarında  farklılaştırma uygulanır.

      2.    Ara sınıfa (9-10-11. ve 12.snıflara) yeni kayıt olup Yabancı dil seviyesi düşük olan öğrencilere yapılacak çalışmalar.

Eylem: DBS (Düzey Belirleme Sınavı) yapılarak dil seviyesi kayıt olduğu sınıf seviyesinin altında olan öğrencilere okullar açılmadan önce 2-3 haftalık dil takviye programı uygulanmalıdır. Yıl içinde yapılan analitik sınav sonuçlarına göre öğrencilere eksik kazanımlarını tamamlamak üzere takviye programı hazırlanır. Ek çalışmalar önerilir.

      3.   Üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler.

Eylem: Akademik başarısı yüksek olan, sanat alanında ve spor alanında becerileri içinde bulunduğu grubun üstünde yetenekli olan öğrencilere özel fırsatlar sunulur.

·      Resim konusunda bireysel sergi açmalarını sağlar, teknoloji alanında üstün olan öğrencilere web sitesinde özel blog açılabilir, teknoloji lideri ile çalıştırılabilir, yazarlık becerisi yüksek olan öğrencilere Türkçe-Yabancı dil bölümünün gözetiminde dijital köşeler oluşturulabilir.

     4.   Farklılaştırma Çalışmaları.

Eylem: İçerikte ve içeriğin düzeyinde farklılaştırma, ödevlerde farklılaştırma, öğrenme stillerine göre farklılaştırma, ilgilere göre farklılaştırma, hazır bulunuşluk düzeyine göre farklılaştırma, materyalde farklılaştırma, öğrenme ortamını farklılaştırma, ölçme değerlendirmede farklılaştırma

    5.    Mental ve fiziksel engelli çocuklar.

Eylem: Kaynaştırma uygulamasına tabii öğrenciler için özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre çalışmalar yürütülmektedir. Fiziksel yetersizliği olan öğrenciler için okul koşul ve imkanları gözden geçirilerek kayıt politikasında ilgili konuya yer verilir.

    6.    Davranış bozukluğu olan öğrenciler.

Eylem: Hiperaktif bozukluğu olan, dikkat eksikliği, dürtü kontrol bozukluğu, disleksi, kaygı (anlık-sürekli), korkular, fobiler vb. bozukluğu olan öğrenciler için sağlık RAM yada sağlık kuruluşlarının raporları doğrultusunda eylem planları hazırlanır.

    7.   Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, kaynaştırma eğitimi  (BEP)

Eylem: RAM (Rehberlik Araştırma Merkezi)’dan gelen rapor doğrultusunda tedbirler alınır ve uygulanır.

    8.   Ana dili okulumuzun dilinden farklı olan öğrenciler.                                                                                          Eylem:  Yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili okulumuzda yapılan çalışmalar,

 1. Okulumuza yeni katılan yabancı uyruklu öğrencilere rehberlik servisi tarafından öğrenciyi tanıma amaçlı fizibilite anketi uygulanır.

 2. Öğrencilere, Beykent Okulları’nın iletişim dili olan Türkçe dilinin yeterlilik düzeyini ölçmek amacı ile dört alanı kapsayan (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) seviye tespit sınavı uygulanır.

 3. Okula yeni kayıt yaptırmış ana dili okulun eğitim dilinden farklı olan öğrencilere   eğitim ve öğretim başlamadan 2-3 hafta önce Türkçe dil takviye programı uygulanır.

 4. Seviye tespit sınav sonuçları Dil ve Edebiyat Bölümü, IB koordinatörü ve Rehberlik servisi ile değerlendirilir.  Değerlendirme sonuçları doğrultusunda öğrencilere ek ders programları hazırlanır.

 5. Okulumuzda bulunun yabancı öğrencilerimizden İslam dini dışında farklı dinlere mensup olanlar için Din dersleri yerine ek Türkçe dersleri programlanır.

 6. Bir dünya okulu olarak yabancı öğrencilerimizin kendi anadil gelişimlerini de destekliyoruz. Bu doğrultuda velileri ile anadil çalışması yapmaları için ek ders saatleri düzenlenecektir.

 7. Öğrencilerimizin ana dillerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla okul kütüphanemizin öğrencilerin ana dillerine yönelik kaynaklarla zenginleştirilmesi ve öğrencilerimizin online kaynaklara yönlendirilmesi çalışmaları yapılır.

 8. Okul ile ailenin iletişim dili Türkçe’dir. Fakat bu konuda ihtiyaç duyuluyor ise yabancı öğrencilerimizin velileri ile İngilizce ek toplantılar düzenlenecektir.

 9. Yabancı uyruklu öğrencilerimizin velileri okul tarafından yapılacak planlama ile kendi istekleri doğrultusunda okulun belirlediği gün ve saatte, okulda, aynı uyruktan öğrencilerle kendi dil ve kültürleri ile ilgili etkinlikler yapılmaktadır.

 10. Okul rehberlik birimi: daha önceki yıllardan okulumuzda bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden, okulumuza yeni gelmiş aynı uyruktan öğrencilere; okula uyum, Türkçe öğrenimi, anadilleri ve kültürleri konusunda koçluk veya akran dayanışması çalışmaları için planlama yapar.

 11. Yabancı uyruklu öğrencilerin dil gelişimine destek  vermek için oryantasyon faaliyetleri ve akran destek grupları oluşturulur.

 12. Müfredata ait okuma kitaplarının öğrencinin ana dilinde baskısı mevcut ise öğrenciye bu kitap ana dilinde okutulur.


TANILAMA SÜRECİ

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin tanılama ve yönlendirme sürecinde sınıf rehber öğretmeni ve derse giren tüm öğretmenler aşağıdaki adımları izler;

Sınıf rehber öğretmeni; sınıf içinde öğrencilerin akademik başarısı, sınıf içi performansı, arkadaş ilişkileri, alıcı dili ve sözel ifade yeteneği konusunda gözlemler yaparak öğrenci tanıma formunu doldurur.

Farklılık gözlemlediği öğrencinin durumunu sınıf rehber öğretmeni ve okul rehberlik birimi ile paylaşır.

Şube öğretmenler toplantılarında problemli olduğu düşünülen öğrenci ya da öğrenciler görüşülür .

Sınıf Rehber Öğretmeni Öğrenci Gözlem Formunu doldurur,

Okul Rehberlik Birimi öğrenci ile birebir görüşme yapar.

Okul Rehberlik Birimi öğrencinin problemini tespit etmek amacı ile ilgili envanterleri uygular

Yapılan tüm gözlem ve görüşmeler sonucunda öğrencide bir farklılık olduğu düşünülürse,

Okul Rehberlik Birimi ve Sınıf Rehber öğretmeni öğrenci velisi ile görüşür.

Okul Rehberlik Birimi öğrenciyi Rehberlik Araştırma Merkezi’ne (RAM) yönlendirir.

Okul Rehberlik Birimi Rehberlik Araştırma Merkezi’nden gelen kaynaştırma yoluyla eğitim raporu doğrultusunda ilgili birimleri bilgilendirir ve özel öğretim sürecini başlatır.

Raporda tanımlanan eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi, okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında kurulur. Bu kurul aşağıdaki kişilerden oluşur;

a) Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen,

b) Okul rehber öğretmeni,

c) Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen,

ç) Öğrencinin sınıf öğretmeni,

d) Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri,

e) Öğrencinin velisi,

f) Öğrenci,

olmak üzere bu kişilerden oluşur.

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) HAZIRLAMA BİRİMİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Bu birimde görev alan özel eğitim değerlendirme kurulu üyesi; öğrenci için belirlenen destek eğitim hizmetlerinin uygulanmasında rehberlik etme ve öğrencinin bireysel gelişiminin izlenmesinden sorumludur.

Veli; BEP geliştirme sürecinde öğrencinin eğitim ihtiyaçlarına ilişkin görüş bildirmek ve öğrencinin eğitiminde etkililiği sağlamak amacıyla gerektiğinde araç-gereç ile eğitim materyali desteği sağlamaktan sorumludur.

Öğrenci; BEP geliştirme sürecinde eğitim ihtiyaçlarını belirtmek ve eğitimine ilişkin alınacak kararlarda görüş bildirmekten sorumludur.

BEP geliştirme birimi üyelerinin bu sorumluluklarının yanı sıra bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin görevleri şunlardır:

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

Eğitimde etkililiği sağlamak amacıyla araç-gereç ve eğitim materyali geliştirilmesinde, sağlanmasında, kullanımında özel eğitim hizmetleri kurulu ve özel eğitim değerlendirme kurulu ile iş birliği yapmak.

Öğrencinin tüm gelişim alanındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerektiğinde BEP’inde değişiklik ve düzenlemeler yapılmasını ya da yeniden BEP hazırlanmasını sağlamak.

Öğrenciler için hazırlanan eğitim planlarını değerlendirerek her yıl yenilemek.

Eğitim ortamlarının düzenlenmesi konusunda okul/kurum yönetimine ve öğretmenlere önerilerde bulunmak.

Öğrencilerin eğitimi konusunda yapılacak düzenleme ve alınacak tedbirlerle ilgili olarak rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonuyla iş birliği yapmak.

ÖĞRETMENLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

(1) Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre planlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve sosyal etkinliklerine katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

(2) Öğretmenler bu görevlerinin yanında aşağıdaki görevleri de yürütürler:

a) Bireyselleştirilmiş eğitim programları, gelişim ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği yapmak.

b) Bireyselleştirilmiş eğitim programlarını uygulamak ve değerlendirmek.

c) Öğrencilerin eğitim performansları ve yetersizlik türünü dikkate alarak gerekli öğretim materyallerini hazırlamak ve/veya temin etmek.

ç) Okul ve kurumdaki aile eğitim çalışmalarına katılmak, sınıfındaki öğrencilerinin ailelerine yönelik aile eğitim çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

d) Öğrencilere destek eğitim hizmeti sağlanması ve eğitim performansları doğrultusunda başka bir okul veya kuruma yönlendirilmesinde, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu ve BEP geliştirme birimiyle iş birliği yapmak.

e) Öğrencilerin yetersizliklerinden dolayı kullandığı kişisel cihaz ve aletlerin bakımı ve kontrolüne ilişkin tedbirler almak.

f) Öğrencilerin eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda bire bir eğitim yapmak.

g) Sınıf öğretmenliğinin esas olduğu okul ve kurumlarda alan öğretmenleri ile birlikte ders okutmak.

(3) Öğretmenler ayrıca, görev tanımında belirtilen diğer görevler ile müdür tarafından verilen eğitim-öğretimle ilgili görevleri de yapar.

REHBER ÖĞRETMENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

(1) Rehber öğretmen bulunduğu okul ve kurumdaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yanında aşağıdaki görevleri de yapar:

a) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerine yönelik aile eğitimi hizmetlerini planlamak, yürütmek ve gerektiğinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

b) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel gelişimini değerlendirmek üzere formlar hazırlanmasında BEP geliştirme birimiyle, öğretmenler ve ilgili personel ile iş birliği yapmak.

c) Öğretmenler ve ailelerle iş birliği yaparak öğrenciler için bireysel gelişim raporu düzenlemek.

ç) Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla rehberlik ve danışma hizmetleri yürütme komisyonu, BEP geliştirme birimi, izleme ve yöneltme kurulu ile öğretmenlerle iş birliği yapmak.

D. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMININ (BEP) HAZIRLANMASI

(1) Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programıdır.

(2) Bireyselleştirilmiş eğitim programı;

a) Eğitim planında yer alan yıllık amaçlar ve öğrencinin takip ettiği eğitim programı/programları temel alınarak belirlenen kısa dönemli amaçlarını,

b) Öğrencinin alacağı destek eğitim hizmetinin türü, süresi, sıklığı ve bu hizmetin kimler tarafından nasıl sağlanacağını,

c) Öğretim ve değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknik, araç-gereç ve eğitim materyallerini,

ç) Eğitim ortamına ilişkin düzenlemeleri,

d) Davranış problemlerini önlemeye ya da azaltmaya yönelik tedbirler ile uygulanacak yöntem ve teknikleri,

e) Öğrencinin kişisel bilgilerini içerir.

(3) Bireyselleştirilmiş eğitim programı, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP geliştirme biriminin iş birliğiyle hazırlanır.

(4) Bireyselleştirilmiş eğitim programı, öğrenci için hedeflenen amaçların gerçekleşme düzeyi doğrultusunda değerlendirilir. Birey için hazırlanacak yeni bireyselleştirilmiş eğitim programında ve bireyin yönlendirilmesinde BEP’e ilişkin değerlendirmeler esas alınır.

ÖĞRENCİ GELİŞİMİNİN TAKİBİ

Başarının değerlendirilmesi

(1) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde ilgili mevzuatın yanında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bulunduğu okulun eğitim programını veya denkliği olan bir programı izleyen öğrencilerin başarıları, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak, değerlendirmelerde öğrencilerin BEP’leri (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) dikkate alınır.

b) Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde kullanılacak yöntem, teknik, ölçme araçları ve değerlendirme süresi, değerlendirme zamanı, değerlendirme aralıkları, değerlendirmeden sorumlu kişiler ve değerlendirmenin yapılacağı ortam, BEP geliştirme biriminin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenir.

c) Yazma güçlüğü olan öğrenciler ve özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmesi sözlü, sözlü ifadede güçlük yaşayan öğrencilerin değerlendirilmesi ise yazılı olarak yapılır. Yazılı ve sözlü ifade etme becerilerinde yetersizliği olan bireyler ise davranışlarının gözlemlenmesi yoluyla değerlendirilir.

d) Yazılı sınavlar öğrencilerin yetersizlik türüne, eğitim performanslarına ve gelişim özelliklerine göre çeşitlendirilir. Sınavlar kısa cevaplı ve az sorulu olarak düzenlenir.

e) Öğrenciler, yetersizliklerinden kaynaklanan güçlüklerini gidermek amacıyla sınavlarda uygun araç-gereç, cihaz ve yöntemlerden yararlandırılır. İhtiyacı olan bireyler için yazılı sınavlarda refakat etmek üzere bir öğretmen görevlendirilir.

f) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrencilerin değerlendirilmesi, bu öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak daha sık aralıklarla ve kısa süreli sınavlarla yapılır.

g) Kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor becerilerde yetersizliği olan öğrenciler motor beceri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden istekleri doğrultusunda muaf tutulurlar.

BEYKENT OKULLARINDA ÖZEL EĞİTİM YÖNETMELİĞİ’NİN AŞAĞIDAKİ MADDELERİ GEREĞİNCE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ YAPILIR.

Kaynaştırma yoluyla eğitim

(1) Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır.

(2) Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitimlerini öncelikle yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı kurumda sürdürmeleri sağlanır.

b) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler kaynaştırma yoluyla eğitimlerini, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı sürdürebilecekleri gibi özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak da sürdürebilirler. Yarı zamanlı kaynaştırma uygulamaları, öğrencilerin bazı derslere yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta ya da ders dışı etkinliklere birlikte katılmaları yoluyla yapılır.

c) Eğitim hizmetleri, bireylerin eğitim performansına ve öncelikli ihtiyaçlarına göre planlanır.

ç) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler, yetersizliği olmayan akranlarıyla aynı sınıfta eğitim görmeleri hâlinde kayıtlı bulundukları okulda uygulanan eğitim programını; özel eğitim sınıflarında ise sınıfın türüne göre Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 26. ve 27. maddelerinde belirtilen eğitim programını takip ederler. Öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP hazırlanır.

d) Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulaması yapılan okul ve kurumlarda, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 73. maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda BEP geliştirme birimi oluşturulur.

e) Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda öğrencinin yetersizliğine uygun fiziksel, sosyal, psikolojik ortam düzenlemeleri yapılır. Bu okul ve kurumlarda öğrenciye verilen eğitim hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla özel araç-gereç ile eğitim materyalleri sağlanır ve destek eğitim odası açılır.

f) Kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlardaki personel, diğer öğrenciler ve onların aileleri özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin özellikleri hakkında okul idaresince yapılan planlama doğrultusunda RAM, BEP geliştirme birimindeki ilgili kişilerce bilgilendirilir.

g) Okul ve kurumlarda, kaynaştırma yoluyla eğitim alacak bireylerin bir sınıfa en fazla iki birey olacak şekilde eşit olarak dağılımı sağlanır.

ğ) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden bireylerin bulunduğu sınıflarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitim kurumlarında özel eğitime ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda 10, bir bireyin bulunduğu sınıflarda 20 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir. Diğer kademelerdeki eğitim kurumlarında ise sınıf mevcutları; özel eğitime ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda 25, bir bireyin bulunduğu sınıflarda 35 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir.

h) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin destek eğitim hizmeti almaları için gerekli düzenlemeler yapılır. Bu doğrultuda destek eğitim hizmetleri, sınıf içi yardım şeklinde olabileceği gibi destek eğitim odalarında da verilebilir.

ı) Özel eğitim okul ve kurumlarına devam eden öğrencilerin kaynaştırma uygulamaları kapsamında, yetersizliği olmayan akranlarının devam ettiği okul ve kurumlarda bazı derslere ve sosyal etkinliklere katılması için gerekli tedbirler alınır.

i) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin yetersizlik türü, eğitim performansı ve ihtiyacına göre; araç-gereç, eğitim materyalleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirmede gerekli tedbirler alınarak düzenlemeler yapılır.

j) Kaynaştırma uygulamaları ilköğretim programlarını uygulayan özel eğitim okul ve kurumlarında; yetersizliği olmayan öğrencilerin, yetersizliği olan öğrencilerle aynı sınıfta eğitim görmeleri yoluyla ya da yetersizliği olmayan öğrenciler için bu okul ve kurumların bünyesinde ayrı sınıf açılması şeklinde de uygulanabilir.

EKLER

Ek-1 Örnek vaka uygulalamları

 1. Görme engelli öğrenciler için yapılan uygulamalar

 2. Özel eğitim (BEP) raporlu öğrencilerle ilgili yapılan uygulamalar

 3. Sınıf içi Farklılaştırma uygulamaları

Bu sayfa en son 2017-09-15 15:34:57 tarihinde güncellenmiştir.
anaokulu
ilkokul
ortaokul
lise
önlisans
lisans
yüksek lisans
doktora
iş hayatı