FROZEN- KARLAR ÜLKESİ
Akademik Dürüstlük Politikası

beykent okulları logo 

BEYKENT OKULLARI

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASI

Ağustos 2017

 

İÇİNDEKİLER

 

 1. GİRİŞ

 2. IB MİSYONU VE OKUL MİSYONU

 3. AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASI İLKELERİ VE SORUMLULUKLAR

 

a.  Beykent Okulları Akademik Dürüstlük Politikası İlkeleri

b.  Sorumluluklar

 

4. AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASI GEREĞİNCE USULSÜZ UYGULAMALAR VE AKADEMİK SAHTEKARLIĞIN SONUÇLARI

a. Usulsüz Uygulamalar

b. Akademik Sahtekarlığın Sonuçları

 

5. IBDP AKADEMİK DÜRÜSTLÜK ESASLARI

IBDP Akademik Dürüstlük Rehberi’ne Göre Suçlar ve Bu Suçlara Verilecek Cezalar

 

 1. KAYNAKÇA BİLDİRME ESASLARI

 

7. UYGULAMALAR

8. AKADEMİK DÜRÜSTLÜK SÖZLEŞME METNİ

 

 

1. GİRİŞ

     Beykent Okulları’nın temel ilkelerinden biri, öğrencilerin sorumluluk sahibi gençler olarak, akademik dürüstlüğe önem vermelerini ve etik davranış kazanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin edindikleri etik değerleri tüm yaşamları boyunca her alana yansıtmaları hedeflenir. Her türlü bilgi hırsızlığı, kopyacılık, sahtecilik gibi davranışlar akademik dürüstlüğe aykırı kabul edilir.

 

   Beykent Okulları öğrencileri; kazandıkları beceri, tutum ve davranışlara uygun olarak,  kendilerinden önce ortaya konmuş birikimlerin üzerine katkılarını ekleyerek yeni ürün ve eserleri üretmeyi öğrenirler.Var olan birikimi geliştirmeye ve devamlılığını sağlamaya dayanan bu süreç öğrencilere beceri, deneyim ve özgüven kazandırarak ilkeli,duyarlı, yansıtan öğrenen profillerini de hedef almaktadır. Aynı zamanda öğrenciler başkalarının emeğine saygı duymayı da öğrenirler.

 

2. IB MİSYONU VE OKUL MİSYONU

 

IB Misyonu

 

         Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçla organizasyon, uluslararası geçerliliği olan üstün eğitim programları ve titiz ölçme-değerlendirme programları geliştirmek için okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar.

       Bu programlar, dünyanın her köşesinden öğrencileri, kendinden farklı olanların görüşlerinin de doğru olabileceğini anlayan, aktif, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder.

Beykent Okulları Misyonu

       Beykent Okulları; öğrencilerinin, açık fikirli  21. yüzyıl insanı olarak, sürekli ve hızla değişen dünyaya ayak uydurabilmeleri için onlara, ihtiyaç duyacakları temel bilgi, deneyim ve yetenekleri kazandırmayı hedeflemektedir. Öğrencilerinin; sahip oldukları bilgi ve yetenek ile sergiledikleri davranışlarını, sadece içinde yaşadıkları ulusal kültür çevrelerinde değil, aynı zamanda kendi sınırları dışında yaşayan kültürlerle etkileşimlerinde de kullanarak evrensel toplumun etkin ve iletişim kurabilen bireyleri olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 

3.  AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASI İLKELERİ VE SORUMLULUKLAR

a. Beykent Okulları Akademik Dürüstlük Politikası İlkeleri

Beykent Öğrencileri;

 • Bilimsel bir çalışma veya proje yürütürken yararlandığı kişi, kurum ve kaynakları, çalışmasının sonunda kaynakça kısmında MLA referanslama sistemine uygun olarak belirtir.

 • Bir başkası tarafından oluşturulan eserlere saygı duyar ve eleştirilerinde tarafsız davranır.

 • Araştırmalarında tarafsız olur, bilgiyi kişisellikten uzak tutar.

 • İnternetten veya yazılı eserlerden edindiği bilgiyi, olduğu gibi alarak, ödev, proje, dönem ödevi   ve bitirme tezinde kullanmaz.

 • Proje, ödev ve bitirme tezinde gözlem ve araştırmalarda elde edilen sonuçları hiçbir şekilde çarpıtmaz.

 • Başkalarından kopya çekmez ve kendisinden kopya çekilmesine izin vermez.

 • Verilen görevleri, başkalarına yaptırmadan, kendi çabalarıyla yapar.

 • Geri bildirim belgelerinde ve karne üzerinde değişiklik yapmaz.

 • Okul ile aile arasındaki iletişim amaçlı gönderilen belgeleri zamanında ilgili taraflara iletir.

 • Çalışmalarında paylaşımcıdır ve bilgisini paylaşmaktan kaçınmaz.

 • Korsan yayıncılığın ürün sahibine, ekonomiye ve topluma olumsuz etkilerini fark eder ve korsan yayınları kullanmaz.

 • Telif hakkı olan ve/veya herkese açık materyalleri kullanırken alıntı yaptığı yeri bildirir.

 • Sadece kendisiyle paylaşılan bir fikri, fikir sahibinin bilgisi olmadan kendi fikriymiş gibi başkasıyla paylaşmaz.

 • Başkalarının dosyalarını, çalışmalarını veya klasörlerini izinsiz kullanmanın kişisel gizlilik haklarına saygısızlık olduğunu bilir.

 • Yerel ağ ve internette ahlaka aykırı iletiler, resimler göndermenin etik bir davranış olmadığını bilir.

 • Teknolojide bilgi hırsızlığı, kopyacılık, yalancılık, sahtecilik gibi olumsuz davranışlardan uzak durmayı öğrenir.

 • Bilimsel araştırma sonuçlarını karşılaşılan çeşitli gözlem, sorun ve düşünceleri açıklamada kullanması gerektiğini, farklı amaçlarla kullanmaması gerektiğini bilir.

 • Grup çalışmalarında herkes kendi üzerine düşen görevi yapar.

 • Öz eleştiri yapar.

 • Yaptığı işteki olumsuzluklar ve başarısızlıklar ne olursa olsun doğrulukla söyler.

 • Davranışları ile kendisine güven duyulabileceğini hissettirir.

 

 

b. Sorumluluklar

Beykent Okulları’nda; Akademik Dürüstlük İlkelerine uyulması konusunda öğrenci,   öğretmen, veli ve tüm çalışanlar sorumluluğu paylaşır. Okul müdürleri, program koordinatörleri, öğretmenler ve okul kütüphanecileri Akademik Dürüstlük Politikasını destekler ve hayata geçirilmesi için öğrencilere rehberlik eder. Hatalı uygulamaların engellenmesi konusunda tüm öğretmenler iş birliği yaparak Akademik Dürüstlük Politikasının gerekliliklerini uygular. Beykent Okullarında öğrencileri çalışmalarında akademik dürüstlüğe uygun davranmalarına teşvik etmek ve intihali (aşırma) engellemek için aşağıdaki esaslar dikkate alınır.

 

Beykent Okullarında anaokulu ve ilkokul düzeylerinde değerler eğitimi kapsamında olmak koşuluyla akademik dürüstlük eğitimi verilir. 4 .sınıftan ortaokul ve lise düzeylerinde son sınıfa kadar tüm öğrencilere okul akademik dürüstlük politikası ilkelerine uyacağına dair bir sözleşme imzalatılır  ve uymadıkları takdirde okulun disiplin kurulunun uygun gördüğü yaptırımları kabul ederler.

 

 • Anaokulundan 1.sınıfın ikinci dönemine kadar öğrenciler sözel referanslama ile kaynakçalarını bildirirler ve öğrenciler akademik çalışmalarındaki yansımalarını sözlü olarak ifade ederler.

 

 • 1.sınıf öğrencileri ikinci dönemden itibaren yazar adını ve kitap adını kaynakçalarına eklerler.

 • 4.sınıftan lise son sınıfa kadar tüm öğrenciler Okul akademik dürüstlük politikası ilkelerine uyacağına dair bir sözleşme imzalarlar ve uymadıkları takdirde okulun disiplin kurulunun uygun gördüğü yaptırımları kabul ederler.


Beykent Velileri;

 • Beykent Okulları, Akademik Dürüstlük Politikası İlkelerini benimser ve destekler.

 • Çocuklarının başarısını değerlendirirken sürekli yüksek not beklentisi yerine çocuklarının öğrenme sürecindeki gayret ve gelişimini ölçü olarak alırlar.

 • Çocuğa verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerekli ortamı hazırlar. Asla öğrencinin yerine görevi kendisi yapmaz.

 • Çocuğunun başkalarından kopya aldığına ve başkalarına kopya verdiğine tanık olduğunda çocuğu uyarır.

 • Ebeveynler olarak; iş birliğine açık ve akademik dürüstlüğün inşasında teşvik edici rol oynarlar.

 

 

4. AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKASI GEREĞİNCE USULSÜZ UYGULAMALAR VE AKADEMİK SAHTEKARLIĞIN SONUÇLARI

 

a. Usülsüz Uygulamalar1

       Gereklilikler, usulsüz uygulamaları belli bir adayın veya başka herhangi bir adayın bir ya da daha fazla değerlendirme öğesinde adil olmayan bir fayda sağlaması ile sonuçlanan veya sonuçlanabilecek davranış olarak tanımlamaktadır. Usulsüz uygulamaların arasında şunlar yer alabilir:

 

 • İntihal:Bir başkasına ait fikir veya eserlerin adayın kendisininkiymiş gibi gösterilmesi olarak tanımlanmaktadır.İntihal şu yollarla gerçekleştirilmiş olabilir:,

 

1.    Referans göstermeden bilgiyi olduğu gibi almak

2.    Edindiği bilgileri atıf yapmadan kendi bilgileriyle birleştirmek

3.    Başkasına ait fikirleri kendi cümleleriyle ifade etmek

 

 • Usulsüz işbirliği: Usulsüz işbirliği , bir başkasının yaptığı usulsüz bir uygulamayı desteklemek olarak tanımlanmaktadır; örneğin birinin kendi eserinin kopyalanmasına veya başkası tarafından değerlendirmeye verilmesine izin vermesi gibi.

 

 • Eserin/ çalışmanın tekrarı:bu terim farklı değerlendirme öğeleri ve/ veya diploma gereklilikleri için aynı eserin/ çalışmanın sunulması olarak tanımlanmaktadır.

Bunların dışında bir adayın adil olmayan bir şekilde bir şeyden fayda sağlaması veya başka bir adayın durumunu etkilemesi (Örneğin sınav salonuna izin verilmeyen materyal götürülmesi, sınav sırasında yanlış davranışlar sergileme, CAS kaydının üstünde oynamalar yapma) gibi her türlü davranış, usulsüz uygulamaya girer.

 

1.International Baccalaureate Organization. 2009. International Baccalaureate Organization.25 Nisan 2014 http://www.ibo.org


 

b.  Akademik Sahtekarlığın Sonuçları

 • Öğrenci öncelikle sözlü bir şekilde uyarılır.

 • Gerektiğinde kınama cezası verilir.

 • Akademik Dürüstlük Politikası’na uygun olmayan öğrenci çalışmaları değerlendirmeye alınmaz ve çalışmanın yeniden yapılması istenir.

 • Akademik Dürüstlük Sözleşmesi’ne uygun davranmayan öğrenciler okul disiplin kurulunun uygun gördüğü yaptırımları kabul ederler.

 • Öğretmen gerek gördüğünde öğrenciler üzerinde akademik dürüstlüğün davranışa dönüştürülebilmesi ve hayatın her noktasında bunu içselleştirebilmesi için veli ile iş birliğine girer.

 

5. IBDP AKADEMİK DÜRÜSTLÜK ESASLARI

 

Beykent Okulları; IBDP öğrencilerine rehberlik etmek üzere IBDP Rehber Kitapçığında yer alan gereklilikleri takip etmektedir.

 

a. IBDP Akademik Dürüstlük Rehberi’ne Göre Suçlar ve Bu Suçlara Verilecek Cezalar2

 

 1. Usulsüz uygulama suçu işleyen bir adaya şu amaçlarla ceza verilir:

 

 • Adayın haksız bir fayda sağlamamasını garanti altına almak

 • Sistemi kötüye kullanan bu adayları süreçten dışlayarak sınav oturumunun bütünlüğünü sağlamak

 • Diğer adayları aynı eylemi yapmaktan caydırmak.

 

 1. Komite adaya vereceği cezanın sonuçlarını düşünmeyecektir; bu ceza işlenen suçun özelliğine göre verilecektir. Buna karşın komite, öğretmen ve koordinatörlerin olayla ilgili sunmuş olduğu tüm ifadeleri dikkate alacaktır. Bu bilgilerde olayı hafifletmek de yer alabilir.

 2. Usulsüz uygulama iddiasını değerlendirirken komite adayın kayıt kategorisini dikkate almayacaktır. Aday suçlu bulunursa, adayı yalnızca usulsüz uygulamayı yaptığı dersten cezalandırmak amaçlanmalıdır. Örneğin bütünlemeye kalan bir öğrencinin belli bir dersten usulsüz uygulama yaptığı ortaya çıkarsa o dersten önceki oturumlarda almış olduğu not o anki oturumda geçerli sayılacak ve diğer bütünlemelerde alınan daha yüksek her türlü not o anki oturumda geçerli olacaktır.

2.International Baccalaureate Organization. 2009. International Baccalaureate Organization.25 Nisan 2014 http://www.ibo.org

 

 1. Bir adayın ölçme değerlendirmeye sunduğu çalışma, başkalarına ait fikir ve sözlerin kaynağını tırnak işareti (veya kabul gören başka bir yöntem) kullanmak yoluyla göstermezse standart akademik uygulamaları ihlal etmiş sayılır. Bununla birlikte aday kaynakça veya dipnot kısımlarında kaynak göstermeye çalışmışsa Final Notu Komitesi bu türden bir vakayı usulsüz uygulama değil, akademik telif ihlali olarak ele alabilir. “Akademik telif ihlali”nin doğru karar olup olmayacağı hakkında verilecek karar kısmen adayın kopya aldığı metnin uzunluğuna bağlı olacaktır.

 

 1. Final Notu Komitesi akademik bir telif ihlalinin yapılmış olduğuna karar verirse o öğe veya o öğenin iligli bölümüne not verilmeyecektir. Aday derste veya ilgili diploma gerekliliklerinden not alma hakkına sahiptir. Öğrenciye bunların dışında ceza verilmeyecektir ve bu vaka kayda usulsüz uygulama olarak girmeyecektir. Bu gibi durumlarda akademik telif hakkı ihlali ile ilgili kararlar 13.1. bölümüne göre bildirilecektir.

 

 1. Final Notu Komitesiusulsüz bir uygulama olduğuna karar verirse adaya ilgili dersten not verilmeyecektir. (Final Notu Komitesinin usulsüz uygulamaya bundan daha hafif bir ceza vermesi söz konusu değildir). Diploma Programı adayının böyle bir durumu olması hâlinde adaya diploma verilmeyecektir. Buna karşın Diploma Programı kapsamında usulsüz uygulamanınyapılmadığı derslerde adaya not verilecektir.

 

 1. Bir aday diplomayı alma veya diploma notunu yükseltme sürecinde üçüncü defa usulsüz uygulamadan suçlu bulunduğu takdirde, kendisine diploma almak veya diploma notunu yükseltmek için dördüncü bir sınav oturumu hakkı verilmeyecektir.

 

 1. Bir adayın usulsüz uygulamasından dolayı suçlu bulunması durumunda bu adaya usulsüz uygulamayı yaptığı dersten altı ay sonraki sınav oturumu dahil, usulsüz uygulamayı yaptığı dersin ileriki sınavlarına kayıt yaptırmasına izin verilecektir. ( Bu madde, 11.7. ve 11.10. bölümlerdeki maddelere ve Gereklilikler’de veya Diploma Programı Prosedürler El kitapçığı’nda belirtilmiş olan diğer kısıtlamalar kapsamındadır.

 

 1. Bir aday, belirli bir öğe kapsamında verilecek çok sayıda ödev/çalışmadan birini (veya daha fazlasını) yaparken usulsüz uygulamadan suçlu bulunursa aynı ölçme-değerlendirme öğesi kapsamında yapılacak diğer iç değerlendirme ödevlerindeki performansı için kendisine not verilmez; söz konusu ders için kendisine not verilmez. Örneğin belirli bir dersin iç değerlendirme gereklilikleri dört çalışmanın portfolyosunu gerektirebilir. Bir adayın bu çalışmaların herhangi birinin bütününde veya bir kısmında intihal yaptığı ortaya çıkarsa iç değerlendirme için kendisine verilecek not diğer üç çalışmaya dayanmayacaktır; derse not verilmeyecektir.

 

10.  Çok ciddi boyutta bir usulsüz uygulama olması durumunda; gerek niteliğinden dolayı, gerekse aday önceki bir oturumda usulsüz uygulamadan suçlu bulunduğundan, Final Notu Komitesi bu adayın gelecek sınav oturumlarına kayıt yaptırmasına izin vermeyebilir.

 

 

11.  IB diploması veya sertifikası, alındıktan sonra adayın usulsüz uygulama yaptığı ortaya çıkarsa adaydan geri alınabilir. Bu durum örneğin, öğretmen veya diğer sınav uzmanları tarafından önceden fark edilmemiş bir usulsüz uygulamanın öğrenci çalışmasında kıdemli sınav uzmanı tarafından tespiti hâlinde gerçekleşebilir.

 

12.  Karşılaşılan her vaka bir veya birkaç adaya ceza verilmesini gerektirmeyebilir;zaman zaman okul müdürüne Final Notu Komitesi adına benzer durumların yeniden yaşanmaması adına daha dikkatli olunması gerektiğini belirten bir mektup gönderilebilir

 

6. KAYNAKÇA BİLDİRME ESASLARI

 

Beykent  Okulları  Akademik Çalışmalarında;

İlkokul öğrencilerinden Bilgi Okuryazarlığı kapsamında Akademik Dürüstlüğün ne olduğunun ve etik kavramının farkında olarak yapılan çalışmalarda aşağıdaki bilgileri belirtmesini bekler.

 

 1. Yazar Adı Soyadı veya Yayınevi

Örnek: Tudem Yayınları

2.    Kaynak Adı

Örnek: Bir Uçtan Diğer Uca Dünya Çocukları

3.    Dergi- Süreli Yayın (Kullanıldıysa adı belirtilecektir.)

Örnek: National Geographic Kids

4.    Elektronik Kaynaklar -Web Adresi (Kullanıldıysa web adresi belirtilecektir.)

Örnek: www.birdolapkitap.com

 • Ortaokul ve Lise düzeylerinde ise MLA (Modern Language Association) referans sistemini benimser  ve tüm akademik çalışmalarında kullanılmasını şart koşar.

  5.İnsan veya kurum kaynaklı edinilen bilgilerde şu şekilde kaynakça bildirilir:

 • Annem, “Yarın hava yarın yağmurlu olacak.” dedi.

Kaynakça: Annem (Arzu Cengizhan)

7. UYGULAMALAR

 • Yapılan  Tüm Çalışma ve Ödevlerde Kaynakça Belirtilmesi

 • 4.Sınıftan İtibaren Akademik Dürüstlük Sözleşmesinin İmzalatılması

 • Oryantasyon  Haftası Kapsamında  ve Yıl İçerisinde İhtiyaç Duyuldukça 1.,5. ,Hazırlık,9. ,10. Sınıf ve Okulumuza Yeni Başlayan Öğrencilere MLA Konusunda Eğitim  Verilmesi

 • Araştırma Ödevleri ve Kişisel Projelerde Turnitin Programının Kullanılması.

 • Akademik Dürüstlük Rehber Kitapçığının Öğretmen Ve Öğrencilere Tanıtılması

 • Siber Suçlar ve Telif Hakları İle  İlgili Eğitim Verilmesi

 • Korsan Yayın-Bilgi Okuryazarlığı Afiş Yarışması

 

8. BEYKENT OKULLARI AKADEMİK DÜRÜSTLÜK SÖZLEŞMESİ

Beykent Öğrencileri;

 • Bilimsel bir çalışma veya proje yürütürken yararlandığı kişi, kurum ve kaynakları, çalışmasının sonunda kaynakça kısmında belirtir.

 • Bir başkası tarafından oluşturulan eserlere saygı duyar ve eleştirilerinde tarafsız davranır.

 • Araştırmalarında tarafsız olur, bilgiyi kişisellikten uzak tutar.

 • İnternetten veya yazılı eserlerden edindiği bilgiyi, olduğu gibi alarak, ödev, proje, dönem ödevi   ve bitirme tezinde kullanmaz.

 • Proje, ödev ve bitirme tezinde gözlem ve araştırmalarda elde edilen sonuçları hiçbir şekilde çarpıtmaz.

 • Başkalarından kopya çekmez ve kendisinden kopya çekilmesine izin vermez.

 • Verilen görevleri, başkalarına yaptırmadan, kendi çabalarıyla yapar.

 • Geri bildirim belgelerinde ve karne üzerinde değişiklik yapmaz.

 • Okul ile aile arasındaki iletişim amaçlı gönderilen belgeleri zamanında ilgili taraflara iletir.

 • Çalışmalarında paylaşımcıdır ve bilgisini paylaşmaktan kaçınmaz.

 • Korsan yayıncılığın ürün sahibine, ekonomiye ve topluma olumsuz etkilerini fark eder ve korsan yayınları kullanmaz.

 • Telif hakkı olan ve/veya herkese açık materyalleri kullanırken alıntı yaptığı yeri bildirir.

 • Sadece kendisiyle paylaşılan bir fikri, fikir sahibinin bilgisi olmadan kendi fikriymiş gibi başkasıyla paylaşmaz.

 • Başkalarının dosyalarını, çalışmalarını veya klasörlerini izinsiz kullanmanın kişisel gizlilik haklarına saygısızlık olduğunu bilir.

 • Yerel ağ ve internette ahlaka aykırı iletiler, resimler göndermenin etik bir davranış olmadığını bilir.

 • Teknolojide bilgi hırsızlığı, kopyacılık, yalancılık, sahtecilik gibi olumsuz davranışlardan uzak durmayı öğrenir.

 • Bilimsel araştırma sonuçlarını karşılaşılan çeşitli gözlem, sorun ve düşünceleri açıklamada kullanması gerektiğini, farklı amaçlarla kullanmaması gerektiğini bilir.

 • Grup çalışmalarında herkes kendi üzerine düşen görevi yapar.

 

Beykent Okulları Akademik Dürüstlük Sözleşmesi’ni  okudum ve anladım. Akademik Dürüstlük Sözleşmesi’nde belirtilen esaslara bağlı kalacağıma söz veriyorum. Aksi durumda okul yönrtimi tarafından uygulanacak yaptırımları (disiplin suçu, sözlü kınama vb.) kabul ediyorum.


 

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

SINIFI

İMZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sayfa en son 2017-09-15 16:26:57 tarihinde güncellenmiştir.
anaokulu
ilkokul
ortaokul
lise
önlisans
lisans
yüksek lisans
doktora
iş hayatı